Bordi Drejtues dhe Mbikëqyrës

Bordi drejtues paraqet dhe përfaqëson Shoqërinë dhe menaxhon me punën e tij. 

Anëtarë të Bordit drejtues janë:

  • Davor Vukadinoviq – kryetari i Bordit Drejtues
  • Mira Shekutovska – anëtar i Bordit Drejtues

Bordi Mbikëqyrës mbikëqyr punën e Bordit Drejtues, miraton dhe monitoron performancën e masave të propozuara dhe masave të marra për kapërcimin e mospërputhjeve dhe oarregullsive në punën e Shoqërisë.

Anëtarë të Bordit Mbikëqyrës janë:

  • Marjeta Zver-Cankar -  kryetari i Bordit Mbikëqyrës
  • Bogoja Kitancev – anëtar i Bordit Mbikëqyrës
  • Kruno Abramovic - anëtar i Bordit Mbikëqyrës
  • Goce Hristov - anëtar i pavarur i Bordit Mbikëqyrës