Për aksionarët

Në bazë të nenit 62 të Statutit të Shoqatës aksionare për menaxhim me fondet pensionale të detyrueshme dhe vullnetare NLB Nov penziski fond Skopje, ndërsa në përputhje me Vendimin e Këshillit drejtues nr. 02-2177/1 me datë 18.12.2017

 

NLB Nov penziski fond AD Skopje

JU FTON të merrni pjesë në Kuvendin e aksionarëve të NLB Nov penziski fond AD Skopje.

Kuvendi i aksionarëve të NLB Nov penziski fond Skopje, do të mbahet më 23.01.2018 (e martë) me fillim prej orës 10:30, në lokalet e NLB Nov penziski fond AD Skopje, me këtë:

 

REND DITE

 

1. Zgjedhje e Kryesuesit të Kuvendit të aksionarëve;

2. Zgjedhje e mbajtësit të Procesverbalit të Kuvendit të aksionarëve;

3. Propozim-vendim për transferim të 100% të aksioneve të emetuara nga NLB Nov penziski fond AD Skopje.

 

Ftohen aksionarët të cilët posedojnë aksione me të drejtë vote të marrin pjesë në punën e Kuvendit dhe të paraqesin pjesëmarrjen tyre.

 

Aksionari mundet me autorizim me shkrim, të vërtetuar te noteri, të emërojë një përfaqësues i cili do ta përfaqësojë atë në Kuvend. Për përfaqësues të autorizuar nuk mund të caktohet: person në pozitë drejtuese në Shoqëri ose anëtarë i familjes së tij të afërt, gjegjësisht anëtar i organit mbikëqyrës të Shoqërisë, duke përfshirë edhe anëtarët e afërt të familjes së tij; anëtar i organit drejtues, gjegjësisht anëtar i organit mbikëqyrës, punonjës ose auditor i autorizuar të shoqërive që janë të ndërlidhura ose të varura me Shoqërinë, duke përfshirë edhe anëtarët e afërt të familjes së tij, përfaqësuesi ligjor ose person tjetër fizik i autorizuar nga Shoqëria ose nga ndonjë subjekt tjetër juridik në pronësi të Shoqërisë ose ndonjë punonjës ose auditor i autorizuar në Shoqëri.

Autorizimet dhe paraqitjet duhet të dërgohen, më së voni deri para fillimit të Kuvendit, te Shërbimi për çështje të përgjithshme, ligjore dhe për përputhshmëri me rregullat e NLB Nov penziski fond AD Skopje (telefoni për kontakt: 02 / 5100-285, Fax: 02/3236 998).

Aksionarët të cilët individualisht apo bashkërisht posedojnë së paku 5% të numrit të përgjithshëm të aksioneve me të drejtë vote mund të propozojë plotësim të rendit të ditës me kërkesë për përfshirje të pikave të reja në rendin e ditës.

Kërkesat për përfshirje të një apo më shumë pikave të rendit të ditës të Kuvendit duhet të dërgohen deri te NLB Nov penziski fond AD Skopje, në afat prej 8 ditësh nga dita e dërgimit të ftesës, ndërsa plotësimet dërgohen në të njëjtën mënyrë si është dërguar ftesa.

NLB Nov penziski fond AD Skopje