Anëtari ka të drejtë të zgjedhë një nga llojet e pensioneve të mëposhtme:

a) Anuitete;
b) Tërheqje të programuara;
c) Pagesa të njëhershme;
d) Pagesa të shumëhershme;
e) Kombinim i pikave a), b), c) dhe d)