Kushte për përdorimin e kontributit të pensionit

Anëtari i fondit pensional vullnetar fiton të drejtën e përfitimit të pensionit nga sigurimi vullnetar pensional me financim kapital të paktën 10 vjet para moshës së fitimit të së drejtës për pension pleqërie në përputhje me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor.