Lehtësime tatimore

Lehtësime tatimore

Për kontributet vullnetare të paguara nga ana e siguruesit (firmës) për të punësuarit dhe anëtarëve të tij nuk llogaritet dhe paguhet tatim mbi të ardhurat personale. Shuma e lehtësimit për një vit kalendarik nuk mund të jetë më e madhe se 4 bruto paga mesatare në Republikë, të shpallura për vitin paraprak për një punonjës ose anëtar.

Vendndodhja për pikat e shitjes

Bisedo me agjent