Azhurimi i të dhënave

Me qëllim të paraqitjes (dorëzimit) të saktë dhe në kohë të raporteve të rregullta vjetore për gjendjen e kursimit Juaj pensional, si dhe realizimi i përshtatshëm i të drejtave Juaja në lidhje me kursimet pensionale në të ardhmen, me rëndësi të veçantë është që të dhënat Tuaja personale të jenë plotësisht të sakta dhe të azhuruara në kohë në Regjistrin e anëtarëve. Vizitoni ndonjë nga ekspoziturat e NLB Banka SHA Shkup ose ejani në selinë e NLB Fondit të ri pensional SHA Shkup dhe plotësoni Kërkesë për azhurim / korrigjim të të dhënave personale në prani të personit të autorizuar/agjentit të Shoqërisë.

Gjatë azhurimit / korrigjimit të të dhënave personale, mund të kërkoni që raportet Juaja vjetore për kursim pensional t’i fitoni në mënyrë elektronike, për të cilën në Kërkesën për azhurim / korrigjim të të dhënave personale dhe në formularin për zgjedhje të mënyrës për njoftim të shënoni dhe e-mail adresën Juaj aktive. Nëpërmjet faqes tonë të internetit keni mundësi dhe për azhurim/korrigjim on-line të të dhënave Juaja personale.

Vendndodhja e pikëve të shitjes