Финансиски извештаи

Годишен извештај

Финансиски извештаи

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.03.2017

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.03.2017

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 31.03.2017

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.06.2017

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.06.2017

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.06.2017

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.09.2017

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.09.2017

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.09.2017