Појаснување на детален извештај за пензиска заштеда

Ова појаснување се однесува само за деталниот извештај за пензиска заштеда кој е достапен единствено преку интернет страната на Друштвото во делот Лична сметка.

Отвори го документот