Основен показател за перформансите на портфолиото на НЛБ Пензија плус за изминатиот период се движењата на вредностите на сметководствената единица и изведената стапка на номинален и реален принос, сведена на годишно ниво. Реалниот принос се добива од номиналниот принос корегиран за промената на нивото на трошоците на живот за пресметковниот период.

 

Принос од инвестиции


ФондПериод*Стапка на принос
Приносот на НЛБ Пензија плус во номинален износ 31.03.2011 – 31.03.2018 година сведен на годишно ниво 5,98%
Приносот на НЛБ Пензија плус во реален износ 31.03.2011 - 31.03.2018 година сведен на годишно ниво 5,04%

 

Приносот кој се остварува од управувањето со средствата на Пензискиот фонд, им припаѓа на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределува на нивните сметки.

 

*извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk

 

Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд