Надоместоци за задолжителен пензиски фонд

 

Наплатуван надоместок од придонеси
01.01.2010 - 31.12.2010 5,50%
01.01.2011 - 31.12.2011 4,50%
01.01.2012 - 31.05.2013 4,00%
01.06.2013 - 31.12.2013 3,75%
01.01.2014 - 31.12.2014 3,50%
01.01.2015 - 31.12.2015 3,25%
01.01.2016 - 31.12.2016 3,00%
01.01.2017 - 31.12.2017 2,75%
01.01.2018 - 31.12.2018 2,50%

 

Наплатуван месечен надоместок од нето средства на НЛБ Пензиски фонд
од почеток - 31.5.2013 0,05%
1.6.2013 – 31.12.2014 0,045%
1.1.2015 – 31.12.2016 0,04%
1.1.2017 - 31.12.2018 0,035%

 

 

Број на деновиИзнос на надоместок за премин
број на денови ≤ 720 15 евра
број на денови > 720 не се наплаќа надоместок за премин
 
 

ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд


  Вкупен износ на трансакциски трошоци (во денари во период)Износ на трансакциски трошоци/нето- средства на фондот
Период
2009  981.070 0,02%
2010  1.527.630 0,03%
2011  2.512.296 0,03%
2012  3.447.127 0,04%
2013  2.655.895 0,02%
2014  2.843.367 0,02%
2015  3.055.107 0,02%
2016  2.366.145 0,01%

2017

 1.389.359 0,01%

 

   

 

Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.

Извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk