НЛБ Пензиски фонд - Остварени резултати заклучно со 30.09.2017 година*


Нето средства на фондот (во милиони денари)Вредноста на сметководствената единицаВкупен број на членови и времено распределени лица
25.488,78 187,703138 215.710
 
 
 

Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.

*Извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk