Поврат на персонален данок

Барањето за поврат се поднесува до Управата за јавни приходи, а како прилог на истото се доставува и доказ за платен персонален данок на доход во Република Македонија за уплатените сопствени средства или уплатените средства од страна на уплатувачот во име на членот во Доброволниот пензиски фонд при што, како доказ се смета Годишната потврда за пресметан и платен персонален данок на лични примања.

Повратот на персоналниот данок на доход се врши на годишно ниво директно на твојата доброволна индивидуална сметка во Доброволниот пензиски фонд.